Step2Fit - Tietosuojailmoitus koskien verkkosivuja, markkinointitoimia sekä yhteistyökumppaneita

Tämä tietosuojailmoitus käsittelee Step2Fitin henkilötietojen käsittelyä sen verkkosivuilla, markkinointitoimissa sekä yhteistyökumppanitoiminnassa. Edellä mainittujen toimintojen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön kaupallinen toiminta. Rekisteröityjen henkilötiedon käsittely on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Käsittelyn tarkemmat tarkoitusperät, käsittelyperusteet ja muut henkilötiedon käsittelyn periaatteet sekä kuvaus rekisteröityjen oikeuksista kuvataan tässä ilmoituksessa. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kuvata, miten Step2Fit käsittelee henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisteröityjen tietojen eheys, suojaus ja käsittelyn oikeellisuus ovat Step2Fitille ensisijaisen tärkeitä. Step2Fit on sitoutunut sekä keräämään että käsittelemään kaikkien rekisteröityjen henkilötietoja oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla sekä noudattaen henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Markkinointitoimia varten keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, esim. uutiskirjeiden tilauksen ja yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä, julkisista lähteistä (mm. yrityksen kotisivuilta ja kaupparekisteristä) sekä muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Markkinointitarkoituksessa henkilötietoja käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla käsittelytilanteesta riippuen: rekisteröidyn antama suostumus, Step2Fitin oikeutettujen etujen toteuttaminen ja sellaisen sopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, valmistelu ja/tai täytäntöön paneminen.

Yhteistyökumppaneiden (mm. toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien) kanssa tapahtuvaa yhteistyötä varten keräämme henkilötietoja [säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan taholta (esim. toimittajien yhteyshenkilöt) tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä (mm. yrityksen kotisivuilta ja kaupparekisteristä) sekä muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käytetään muun muassa viestintätarkoituksessa ja yhteistyösuhteen muunkaltaiseen hoitamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla käsittelytilanteesta riippuen: rekisteröidyn antama suostumus, Step2Fitin oikeutettujen etujen toteuttaminen, sellaisen sopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, valmistelu ja/tai täytäntöön paneminen ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen.

Verkkosivujen toiminnan yhteydessä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen hänen käyttäytymiseensä Step2Fitin kotisivuilla. Tietoja käytetään muun muassa sivuston analytiikkaan, optimointiin ja kävijämäärien yleiseen seurantaan.

Käsitellyt henkilötietoryhmät

Henkilöistä käsitellään tämän tietosuojailmoituksen piirissä mm. seuraavia tietoja:

Markkinointitoimenpiteet:

Pääsy henkilötietoihin

Ainoastaan järjestelmän toiminnan varmistamiseksi sekä työnsä toteuttamisen kannalta tietoja tarvitsevilla henkilöillä on pääsy tietoihin. Henkilötietoihin on yrityksemme sisällä pääsy seuraavilla toimijoilla:

Step2Fit saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Step2Fitin määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa heidät pitämään tiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Lisätietoja Microsoft Trust Centerissä: https://www.microsoft.com/fi-fi/TrustCenter/Transparency#Data_storedv

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle sekä tiedon suojaus siirron yhteydessä

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn kesto ja säilytyspaikka

Step2Fit ei tallenna henkilötietoja. Google (analytiikka) säilyttää EU-palvelimillaan sivuston kävijätiedon 26 kuukauden ajan.

Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automatisoidussa päätöksenteossa.

Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet suhteessa tämän tietosuojailmoituksen alaiseen henkilötietoon:

Mikäli rekisteröity kokee, että hänen tietojaan on käsitelty lainvastaisesti, hänellä on myös oikeus tehdä käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on Suomen tietosuojaviranomainen, tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle maassa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on.

Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää oikeuksistaan, hän voi olla yhteydessä Step2Fitin tietosuojayhteyshenkilöihin, joiden yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan suhteessa tämän tietosuojailmoituksen alaiseen henkilötietoonsa, rekisteröity voi olla yhteydessä osoitteeseen info@step2.fit.

Henkilötietojen suojaamiseksi tehdyt tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Yhtiö on toteuttanut asianmukaiset organisatoriset toimenpiteet, mm. tietosuojan sisällyttäminen yhtiön toimintaan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja yhtiön hallintatapaan; pääsyn rajoittaminen vain niille nimetyille henkilöille, joiden pääsy tietoihin on tarpeellista heidän työtehtäviensä toteuttamisen kannalta; lukittujen tilojen, salasanojen ja virustorjunta- ja palomuuriohjelmistojen käyttö; henkilöstön kouluttaminen sekä muut asianmukaiset tietoturva- ja tietosuojatoimenpiteet.